Angoram Sigorta
angoram sigorta acil teklif

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası

 

Bu sigorta, yer altı ve yer üstü kömür madenciliği ile kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunulan tesislerde istihdam edilen üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personeli, söz konusu faaliyetlerin icrası esnasında meydana gelebilecek kazaların sonucuna karşı aşağıdaki şartlar çerçevesinde teminat altına alır. Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası'nda Kaza Tanımı Genel şartlardaki kaza terimi, yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği üretim ve üretim hazırlığı faaliyetlerinin icrası esnasında, sigortalının iradesi dışında meydana gelen ve sigortalının bedensel bir sakatlığa maruz kalmasına veya ölmesine sebebiyet veren ani ve harici olayı ifade eder. Birdenbire ve beklenmeyen bir şekilde ortaya çıkan gazların solunması, yanık ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopması da kaza sayılır.

MADENCİLERİMİZİN GELECEĞİNE IŞIK TUTUYORUZ!

Soma ve Ermenek’te yaşanan faciaların ardından gündeme gelen ve 6 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Madenci Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası” kapsamında Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası uygulamaya konuldu. Yer altı ve yerüstü kömür madenciliği ve her türlü yer altı madenciliğinde istihdam edilen, üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personeli, görevi başındayken meydana gelebilecek olası kazalara karşı güvence altına alan “Madenci Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası’’nın prim miktarı Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlendi. Kişi başı yıllık primi 749 TL olan ürünün teminat tutarı 150.000 TL’dir. “Madenci Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası”nın sakatlık ve ölüm olmak üzere iki tip teminatı bulunuyor. Kazanın, gerçekleşme tarihinden iki yıl içinde sigortalının sakatlığına yol açması durumunda, tıbbı tedavinin sonlandırılması ve sakatlığın kesin olarak tespiti sonucunda ürünün genel şartlarında belirtilen oranlar sigortalının kendisine ödeniyor. Kazanın, gerçekleşme tarihinden iki yıl içinde sigortalının vefatı durumunda ise teminatın tamamı kanuni varislerine ödeniyor. Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası, maden ocağı üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personele sahip işletmeler için geçerlidir. •Yeraltı tüm madenler işcileri •Yerüstü kömür madenleri işçileri Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Karar, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 13 üncü maddesi kapsamında Bakanlar Kurulu’nun 2015/7249 sayılı kararıyla kararlaştırılmış olup, 6 Şubat 2015 tarihli ve 29259 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kararın 7 inci maddesinde yürürlük tarihi, kararın yayım tarihinden itibaren üç ay sonra (6 Mayıs 2015) olarak belirlenmiştir. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına göre, yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, söz konusu faaliyetlerin icrası esnasında meydana gelebilecek kazalar sonucu tesislerinde istihdam ettikleri, üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personeli için "Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası" yaptırmaları zorunlu tutulmuştur.

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Teminatları ve Primleri

Ölüm Teminatı: Bu sigorta ile teminat altına alınan bir kaza, sigortalının kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde ölümüne yol açtığı takdirde, teminatın tamamı, sigortalının kanuni varislerine (hak sahipleri) ödenir.

Sürekli Sakatlık Teminatı: Bu sigorta ile teminat altına alınan bir kaza, sigortalının kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde sakatlığına yol açtığı takdirde, tıbbi tedavinin sona ermesi ve sakatlığın kesin olarak tespiti sonucunda, sürekli sakatlık tazminatı ilgili genel şartlarda belirtilen oranlar dahilinde kendisine ödenir.